Cookie-k

Humán tárgyak

A nyelvek mellett természetesen kiemelt szerepet kap a humán tárgyak színvonalas oktatása.

2006-ban bevezettük a kompetencia alapú oktatást, amely a szövegértést-szövegalkotás képességének fejlesztését helyezi a magyar nyelv és irodalom tantárgyak fókuszába. Az oktatás felépítése modulláris jellegű, ahol nem különül el egymástól az irodalom és a nyelvtan, hanem annak oktatása integrált módon valósul meg. A programcsomag teljes mértékben megfelel az újtípusú érettségi kihívásainak, valamint alkalmazkodik a megújuló NAT-hoz is. A program keretében adaptáltuk a teljes kompetencia alapú programcsomagot a pedagógiai programunkba.

Történelem tantárgy keretében is kiemelt szerepet kap a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése. Az új típusú érettségi követelményrendszere és a mindennapokban jól hasznosítható, rugalmas, tudásalapú információszerzés egyre inkább megköveteli, hogy a korábbiakban megszokott, elsősorban a lexikális ismereteket erőltető és elsajáttíttató oktatási forma helyett a különböző történelmi források feldolgozására,a tanulók analizáló és szintetizáló képességének fejlesztésére törekedjünk. A törzsanyag mennyiségi csökkentése megteremti a gyakorlatias, a mindennapokban is jól hasznosítható minőségi tudás megszerzését, ehhez azonban a különböző korokból származó írásos és képi jellegű források megértése majd a megszerzett információk egységes, jól felépített, nyelvileg is helyes szöveggé formálása minden gyermek számára elérendő cél kell hogy legyen. 

Tanulóink a 11. osztály végén mindkét tárgyból kisérettségit tesznek. 

A humán tantárgyak szerves részét képezik még:

- médiaismeret,

- tánc-és dráma,

 - társadalomismeret,

- etika

- kommunikáció,

- művészetek tantárgyak is.

A szigorúan vett tananyagot színesítik, tágítják a humán érdeklődésűek számára az e területekhez kapcsolódó fakultációk. A szabadon választható órák utolsó két évben vehetők fel, melynek célja a közép ill. emeltszintű érettségire történő felkészülés. A tehetséges és lelkes diákok pedig az iskolaújság szerkesztésével és írásával bizonyíthatják rátermettségüket.

Tanulóinkat indítjuk különböző kerületi, fővárosi, ill. más iskolák által szervezett irodalmi, szépkiejtési, szavaló OKTV versenyeken.

Évente történelmi, irodalmi  és művészeti projekttáborokat szervezünk, valamint rendszeresen látogatjuk a színházakat és a múzeumokat is.